Týra váš sused svojho maznáčika? nebojte sa zasiahnuť!

aj anonymné hlásenia sú vyšetrované

Nebojte sa zakročiť. Podozrenie z týrania môžete ohlásiť príslušnej veterinárnej správe, obecnému alebo mestskému úradu. V naliehavom prípade môžete kontaktovať priamo políciu. Oznámenie je možné podať písomne i ústne. Vždy je lepšie uviesť svoje meno a kontaktné údaje, hoci úrad je povinný prešetriť i anonymné hlásenie. Ak sa obávate napríklad neprimeranej reakcie majiteľov zvieraťa, môžete voliť i túto formu. Vaše upozornenie neskončí bez prešetrenia.

odobratie zvieraťa a okamžitá náprava

Na základe návrhu veterinárnej správy potom môže obecný (alebo mestský) úrad nariadiť odobratie týraného zvieraťa. Zavinenie klasifikované ako priestupok rieši tiež príslušný miestny úrad. Pokiaľ je vec posúdená ako trestný čin, nasleduje bežný postup súdneho procesu.
Dôležité je tiež vedieť, že náklady na následnú liečbu, pobyt v útulku a ďalšie položky hradí osoba, ktorá zlý stav zvieraťa spôsobila – teda opäť majiteľ.
Mnoho týraných zvierat je možné veľmi jednoducho zachrániť a pomôcť im k novému domovu. Nebojte sa zapojiť.
Bohužiaľ, na Slovensku stále nie sú dostatočne vyriešené zákony na ochranu zvierat. Za ich zavedenie sa môžete podpísať v petícii.

Dôležité kontakty pri nájdení opusteného zvieratka nájdete tiež na stránkach Slobody zvierat.