Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je spoločnosť PetCenter Slovakia s.r.o.

 

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

Názov obchodnej spoločnosti: PetCenter Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Palisády 56,mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika vedená Mestským súdem Bratislava III, vložka 55993/B

IČO: 44 550 430

IČ DPH: SK2022740159 podľa §4

Banka: Tatra banka a.s., swift TATRSKBXXXX 
Číslo účtu: SK84 1100 0000 0026 2220 4066

Kontaktné údaje:

Telefón : +421 2/33 456 818 

Email: cotozere@cotozere.sk

 

www.cotozere.sk      (ďalej len „predávajúci“)

4. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

7. Internetovým obchodom je webové rozhranie predávajúceho umiestneného na webovej stránke dostupnej na cotozere.sk

8. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a VOP.

9. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

10. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/58272 170

11. Tovar zakúpený v internetovom obchode predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

 • Reklamácia v rámci záručnej doby;
 • Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.   

 

Záruka, záručné podmienky

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi ust. § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.

3. V prípade tovaru, na ktorý predávajúci poskytol zľavu z dôvodu končiacej doby trvanlivosti, predávajúci vopred oznámi kupujúcemu túto skutočnosť pri jednotlivom tovare v internetovom obchode. Kupujúci berie na vedomie, že záručná doba týchto tovarov končí v posledný deň doby minimálnej trvanlivosti, uvedený na obale tovaru, alebo v návode k nemu pripojenom.

4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

5. Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru. Pri štandardnom uskladnení a preprave tovaru, zodpovedajúce druhu krmiva, si krmivá uchovávajú svoje deklarované nutričné vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti. V prípade tovarov, ktoré sa rýchlo kazia alebo tovarov určených na okamžitú spotrebu  sa reklamácia musí uplatniť najneskôr deň nasledujúci po doručení tovaru, inak právo spotrebiteľa zanikne.

6. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

7. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

8. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Kupujúci alebo ním poverená osoba je povinný/á dodaný tovar prehliadnuť pri jeho prevzatí. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Vrátený tovar bude okamžite nahradený odoslaním nového.

9. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na cotozere@cotozere.sk.

10. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

11. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

12. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

13. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

Reklamačné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci (tovaru).

4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne alebo osobne na adrese predávajúceho:

    predajňa Pet Center, Saratovská ulica 28, 841 02 Bratislava

5. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle/odovzdá na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru  a doklad o doručení  (ďalej len „požadované doklady“).

6. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.

7. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

8. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

9. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

11. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

12. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

14. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov za odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie, pričom túto informáciu uvedie v doklade o vybavení reklamácie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácie rozumie okrem iného i stanovisko autorizovanej osoby, notifikovanej osoby, kreditovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).

16. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie , ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

19. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

20. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.)

21. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

22. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 27.1.2021.